Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Általános

Ez a dokumentum a Nyomozoo.hu (Üzemeltető), mint adatkezelő által a személyes adatok vonatkozásában alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti, illetve azokról nyújt tájékoztatást. A szabályzat kialakítása során Üzemeltető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk"), a 2011. évi CXII. törvény ("Infotörvény”), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének ("GDPR") rendelkezéseit és iránymutatásait vette figyelembe.

Az itt rögzített irányelvek kizárólag az Üzemeltető által közvetlenül, jelen honlapon (Honlap) át, végfelhasználók részére nyújtott szolgáltatások biztosítása keretében végzett adatkezeléséről és adatvédelméről nyújt tájékoztatást, hatálya azonban nem terjed ki az Honlapon elhelyezett külső hivatkozások révén megjelölt vagy elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra és szolgáltatásokra. Utóbbiak vonatkozásában kérjük keresse fel a megfelelő szolgáltató oldalát!

Fogalmak

aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek a Nyomozoo.hu domain alatti oldal Kiadója minősül.

az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megad valamilyen Személyes adatot.

bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó - közvetett vagy közvetlen módon - azonosíthatóvá válik.

az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által a Honlapon keresztül biztosított szolgáltatás(ok).

A kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő a Honlap által nyújtott Szolgáltatások biztosítása érdekében és során a következő személyes adatokat kezeli:

Adat Adatgyűjtés oka/célja Jogalap
Email-cím A Felhasználó fiókjának biztosítása (login),
valamint kommunikáció a Felhasználóval (értesítések, hírlevél)
Felhasználó hozzájárulása
Név (valódi és/vagy pszeudonim) A Felhasználó közzétételeinél és üzeneteinél a szerző megjelölése Felhasználó hozzájárulása
Irányítószám Az elveszett háziállatok körzetének beazonosítása Felhasználó hozzájárulása
Telefonszám A Felhasználó elérhetősége Felhasználó hozzájárulása

Felhasználó közzétételeiben és privát üzeneteiben, illetve az Üzemeltető részére elérhetőségein (pl. emailben) küldött üzenetek részeként önkéntes módon egyéb Személyes adatokat is közzétehet vagy megadhat. Ezen adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeljük, addig, amíg azok törlését a Felhasználó nem kéri.

A felhasználói közzétételek és adatközlések vonatkozásában a Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

Az adatkezelés időtartama, hatálya

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelését Szolgáltató mindaddig folytatja, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – azzal a felhasználói fiókkal, amihez kapcsolódóan az adatok rögzítésre kerültek – írásban nem kéri a Személyes adatok törlését, vagy amíg az adatokat a Szolgáltató saját elhatározásából nem törli.

Jogellenes cselekmény vagy annak gyanúja esetében az Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatait törlési kérelme ellenére is a lefolytatandó eljárás időtartamára és céljára megőrizni is.

A Honlap és Szolgáltatások üzemeltetése során keletkező, illetve rögzített, nem személyes jellegű adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő garantálja, hogy ezen adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabályok által előírt tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Sütik

Az Nyomozoo.hu domain alatti bármely oldal használatával, automatikusan elfogadja a Felhasználó az elengedhetetlen sütiket.

A Honlap működése részeként sütiket (cookie) is elhelyezhet a Felhasználó böngészőjében, amik célja a Szolgáltatás használatának megkönnyítése és színvonvalának javítása. A sütik nem a Szolgáltató, hanem a Felhasználó eszközein kerülnek tárolásra, és azokat a Felhasználó saját hatáskörben, belátása szerint bármikor törölheti, sőt, elhelyezésüket eleve letilthatja a böngészője erre szolgáló funkcióinak segítségével.

A Honlap böngészése közben a Felhasználó böngészőjében külső, harmadik felek (pl. Google Analytics, Adverticum, stb.) is elhelyezhetnek sütiket. Ezen sütikre az Üzemeltető semmilyen ráhatással nincs, azok tartalmához nem fér hozzá és azt nem tárolja - így nem minősül adatkezelőnek sem. Ezen sütik tiltására és törlésére a korábban fent, a Honlap által elhelyezett sütikről írtak ugyanúgy érvényesek.

A felhasználók jogai a kezelt adatok vonatkozásában

A Felhasználó a vonatkozásában kezelt Személyes adatok vonatkozásában az alább felsorolt jogokkal rendelkezik. A jogokat a Felhasználó a Honlapon át, azonosítását (a fiókba történő belépését) követően a Honlap megfelelő funkcióin keresztül gyakorolhatja. Ezen kívül írásban, az Adatkezelő részére megküldött ajánlott levélben vagy az [email protected] címre küldött emailben is gyakorolhatja itt felsorolt jogait.

Az utóbbi módok valamelyikén benyújtott kérelmet az Adatkezelő azonban csak akkor tekinti hitelesnek és csak akkor teljesíti, ha az alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható, és bizonyítottnak tekinthető, hogy a kérést a Felhasználó saját maga nyújtotta be. A hitelesség ellenőrzése érdekében Adatkezelő kérheti a Felhasználót személyazonosságának igazolására mielőtt a kérés teljesítését megkezdené.

Helyesbítési és módosítási jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Ezen kívül a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését, amennyiben az az adatok kezelési céljával összeegyeztethető.

Törlési jog

Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Külső hivatkozások

A Honlap használata során felhasználóink - többek között - a következő harmadik felek szolgáltatásaival és sütijeivel találkozhatnak, amik a következő adatvédelmi szabályzatok szerint működnek (a listát csak informatív jelleggel biztosítjuk):

Szolgáltatás Típus Adatvédelmi tájékoztató
Google Analytics Mérés és analitika Itt
Google Adsense Hirdetéskiszolgálás Itt
Doubleclick Mérés és analitika Itt